Obowiązek informacyjny

 

Niniejszym, informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a administratorem Państwa danych jest: Immersafe Polska Sp. z o.o. | NIP: 8952093668 | REGON: 365381410 | z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 28/15. Podanie danych jest dobrowolne. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza w/w przepisy tj. do Generalny Inspektorat Ochrony danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych między Państwa firmą, a firmą Immersafe Polska Sp. z o.o., a w szczególności:

 • dla celów prawnych
 • obsługi elektronicznej i telefonicznej
 • windykacji należności
 • przekazywania informacji handlowych
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych
 • wysyłki towaru – firmie spedycyjnej

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy office@immersafe.com oraz za pomocą poczty tradycyjnej przesłanej na adres naszej siedziby Immersafe Polska Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław

 

 

----

 

Information obligation

 

We hereby inform that your personal data are processed under date protection act of 29 August 1997 article 23 section 1 point 3 and according to article 13 under general protection act of your personal data of 27 April 2016 ( Journal of Laws UE L 119 dated 04.05.2016 ) and administrator of you of data is Immersafe Polska Sp. z o.o. | VAT: 8952093668 | REGON: 365381410 | with the registered office in: Wroclaw, str. Sienkiewicza 28/15. Providing your data is voluntary You have right to access of your dates and right of correcting them, the removal or the restriction to process, make an objection to processed data, transfer operations of data and the right to withdraw the agreement. You have a right to file a complaint to a supervisory body when you will recognize that processing your personal data concerning is violating articles mentioned above Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

Your data will be processed to the purpose of the agreement between You and the company Immersafe Polska Sp. z o.o., in particular:

 • Legal purposes
 • electronic service and phone
 • the debt collection
 • commercial information
 •  data storage
 • goods shipments - for shipping company

 

You may take advantage of above laws to contact us by email administracja@securityexpert.pl, or to send  letter by post to our office Immersafe Polska Sp. z o.o., str. Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław

 

 

 

 

sklep home | o nas | produkty | zastosowanie
qualitycash safe | rodokontakt


Tel. | Fax: +48 71 726 19 37

e-Mail: info@immersafe.pl