Obsługa Klienta: tel. 71 726 19 37 lub info@immersafe.pl

Regulamin

1. Definicje
1.1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.2. Sprzedawca - IMMERSAFE POLSKA SP. Z O.O., Ul. Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław, NIP 8952093668, Regon 365381410
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego immersafe.pl/sklep
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod immersafe.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Immersafe Polska Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.8. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Immersafe Polaska Sp. z o.o.zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dokonania wszelkich starań, nie bierzemy pełnej odpowiedzialności za zdjęcia i opisy znajdujące w Sklepie internetowym.
2.5. Informacje o Towarach oraz zaproszenie do zawarcia umowy jest skierowane do Klientów będących przedsiębiorcami, co oznacza, iż do Umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Immersafe Polska Sp. z o.o.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, nie odpowiadamy za sposób w jaki klient korzysta z treści umieszczonych na platformie.
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową immersafe.pl/sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Immersafe Polaska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Twoje zamówienie #numer", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz po potwierdzeniu zamówienia z opiekunem handlowym.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia, o ile produkty w trakcie składania zamówienia są dostępne.
5.4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

6. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku kontrahentów zagranicznych jest możliwość ustawienia płatności w obcej walucie oraz z 0% VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Alior Bank: 96 2490 0005 0000 4520 1719 0474
b) przelew bankowy za pośrednictwem systemu dotpay.pl
c) za pośrednictwem karty kredytowej w systemie dotpay.pl
d) płatność przy odbiorze, przy dodatkowym koszcie 10 zł ponoszonym przez klienta w związku z wyższym kosztem dostawy przez firmę kurierską
e) płatność po otrzymaniu towaru w ustalonym indywidualnie terminie dla klientów o dobrej kondycji płatniczej, przyznawane po analizie dokumentów finansowych.
6.3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze jednego zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

7. Reklamacje dotyczące towarów
7.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego (dostępnego na stronie sklepu). W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@immersafe.pl, a następnie oczekiwać informacji zwrotnej potwierdzającej fakt reklamowania towaru (w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu). Po otrzymanym potwierdzeniu odesłać towar na adres magazynu firmy: Ul. Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław
7.2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem reklamacji.
7.3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.4. Sklep, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, nieuszkodzony towar zostanie odesłany do klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7.5. Ustawowa odpowiedzialność Immersafe Polaska Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady Towaru jest pomiędzy Stronami wyłączona.
7.6. Immersafe Polaska Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotu produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Immersafe Polaska Sp. z o.o.. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Immersafe Polaska Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowo pod info@immersafe.pl, przy użyciu formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. +48 71 726 19 37
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. Immersafe Polaska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Immersafe Polaska Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Immersafe Polaska Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Immersafe Polaska Sp. z o.o.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.